1. Общи положения

1.1. Настоящите общи условия представляват отнапред установени разпоредби, които уреждат отношенията между Продавача и Клиента по договор за продажба, сключен чрез онлайн магазина, собственост на Продавача www.cleanjob.bg Продавачът си запазва правото да променя Общите условия, като своевременно ги публикува в сайта си www.cleanjob.bg

1.2. С попълването на достъпната в онлайн магазина www.cleanjob.bg електронна форма за поръчка (заявка) на продукт, Клиентът изразява съгласие с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва. При спор чия е волята за обвързване с текста на Общите условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявения за закупуване продукт.

1.3. Страните могат в писмен договор, в приложение към такъв договор, в приемо-предавателен протокол, във фактура и/или стокова разписка да уговарят помежду си условия, различни от настоящите Общи условия. Тези условия имат действие само за конкретната продажба и заменят съответните разпоредби от настоящите Общи условия.

1.4. Всяко лице, ползващо онлайн магазина www.cleanjob.bg, поема всички рискове от използването на онлайн магазина, включително рисковете, свързани с технически неизправности на магазина, потенциално вредно съдържание и др.

2. Понятия, използвани в настоящите Общи условия

2.1. „Онлайн магазин” е виртуалният магазин www.cleanjob.bg

2.2. „Продавач” -”КУКУДА ГРУП” ООД - www.cleanjob.bg, ЕИК BG200171708 седалище и адрес на управление. София, жк. Захарна фабрика № 63.

2.3. Адрес, на който Продавача упражнява дейността си – София, ул. Бесарабия № 108.

2.4. „Клиент” е физическо или юридическо лице, което използва онлайн магазина www.cleanjob.bg от първоначалното влизане в онлайн магазина до подаването на заявка за закупуване на продукт, съответно закупуването на продукт от онлайн магазина.

2.5. „Потребител” е потребител по смисъла на Закона за зашита на потребителите - всяко физическо лице, което придобива продукти, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, както и всяко физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

2.6. „Продукт” – стоките/артикулите, предлагани в онлайн магазина www.cleanjob.bg

3. Цени

3.1. Цените на всички продукти, публикувани в онлайн магазина, са в български лева за единична бройка без и с включен 20% ДДС.

3.2. Продавачът си запазва правото да променя цените, обявени в онлайн магазина по всяко време. В случай на промяна на цената в сила е цената на продукта към момента на потвърждаване на поръчката по реда на чл. 4.1. от Общите условия.

3.3. Освен ако е изрично посочено или договорено обратното, разходите за монтаж не са включени в продажната цена. Цената на монтажа се заплаща от Клиента съгласно ценоразписа по чл. 9 от Общите условия. Куриерските разходи и разходите за задължителна застраховка на пратката при наложен платеж са посочени отделно в онлайн магазина на Продавача.

3.4. Освен ако е изрично посочено или договорено обратното, товаро-разтоварните работи при доставка са отговорност на Продавача.

4. Поръчка. Сключване на договора

4.1. Клиент, желаещ да закупи стока от онлайн магазина, подава заявка за това чрез попълване на електронната бланка, публикувана на сайта www.cleanjob.bg. В заявката задължително се посочват адрес за доставка, имейл и телефон за контакти. В 1-дневен срок от получаване на надлежно попълнена от Клиента електронна бланка консултант на Продавача обработва данните от нея и попълва бланка-поръчка, която се изпраща на имейл на Клиента за одобрение („потвърждаване на поръчката”).

4.2. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен от момента на приемането на поръчката, съответно от получаването на авансовото плащане, ако такова е уговорено между страните.

4.3. Продавачът не гарантира наличността на поръчаните продукти. В случай, че някой от поръчаните продукти не е наличен в момента на поръчката, консултант на Продавача се свързва с Клиента в срока по чл. 4.1., за да го информира за очакваната дата на доставка или да предложи алтернативен продукт. Клиентът може да се съгласи или да откаже предложения от Продавача срок за доставка.

4.4. В случай че Продавачът не се свърже с Клиента за потвърждаване на поръчката в 1-дневния срок по чл. 4.1., същата се счита за недействителна и съответно не подлежи на изпълнение.

4.5. Посочването на непълни или неверени данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва Продавача с изпълнение. В тези случаи лицето, направило поръчката, отговаря за всички разходи, извършени от Продавача във връзка с това, включително, но не само разходи по повод евентуален опит за доставка. 4.6. Офертите, публикувани в онлайн магазина са необвързващи. Продавачът има право да не потвърди поръчка и съответно да не я достави без допълнителни обяснения.

5. Плащане

5.1. Клиентът е длъжен да заплати цената на стоките и разноските по доставката в размера, по начина и в сроковете, определени в Общите условия и/или други индивидуални договорености.

5.2. Всички стоки остават собственост на Продавача до окончателното уреждане на всички финансови задължения на Клиента към Продавача.

5.3. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава своето изрично и безусловно съгласие за извършване на авансово плащане (включително авансово плащане на цялата цена на закупуваните продукти), ако такова бъде поискано от страна на Продавача.

5.4. При поръчки на нестандартни продукти Клиентът се задължава да извърши авансово плащане в размер на 50% от стойността на поръчката.

5.5. Заплащането на поръчания продукт се извършва по един от следните начини: - чрез наложен платеж (при получаване на стоката) – Клиентът заплаща цялата дължима сума на доставчика/куриера при получаване на поръчката; - плащане по банков път (преди доставката на стоката) – Клиентът извършва банков превод по сметката на Продавача, посочена на сайта www.cleanjob.bg, а именно: IBAN: BG14UNCR70001507083774

6. Изпълнение на договора. Доставка

6.1. Сроковете за изпълнение на договора за покупко-продажба от страна на Продавача зависят от наличността у Продавача на поръчаните от Клиента продукти, местоположението на дадения от Клиента адрес и други обстоятелства. Наличните на склад продукти се доставят в срок до 2 работни дни. Срокът на доставка на останалите продукти е различен в зависимост от срока, необходим за набавянето им, в който случай се прилагат разпоредбите на чл. 4.3. от Общите условия.

6.2. Когато Продавачът не може да изпълни поръчка, която вече е приел, той е длъжен да уведоми Клиента за това в срока по чл. 6.1. и да възстанови всички заплатени от Клиента сума, ако има такива, в срок до 30 дни от датата, на която Продавачът е следвало да изпълни задължението си по договора. Продавачът възстановява заплатената от Клиента сумата без лихви или други вид компенсации.

6.3. Доставката се извършва само на територията на Република България от Продавача съгласно ценоразписа по чл. 9 от Общите условия или чрез услугите на куриер или за сметка на Клиента.

6.4. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоките. Ако той не изпълни това свое задължение, стоките се връщат в търговския обект на Продавача, за което Клиентът бива уведомен. В тези случаи Клиентът дължи на Продавача заплащане на направените разходи за доставката и връщането на продуктите обратно. Клиентът има възможност да получи върнатите продукти на място в търговския обект на Продавача, освен ако Страните са уговорили повторно предаване на стоките на Клиента за негова сметка.

6.5. Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до входа на сградата, в която се намира адресът на доставка, посочен в заявката.

6.6. Товаро-разтоварните работи при доставка са задължение и отговорност на Продавача, освен ако друго не е уговорено между страните, в който случай се прилага ценоразписа по чл. 9 от Общите условия.

6.7. В случай че страните са уговорили авансово плащане и такова не бъде извършено, за Продавача не възниква задължение за доставка на заявената стока.

6.8. В случай че Клиентът не направи плащане, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, за Продавача не възниква задължение за предаване на стоката.

6.9. В случай че Клиент, поръчал продукти от онлайн магазина, остане неоткриваем за уточняване адреса и времето за доставка, Продавачът си запазва правото да анулира поръчката.

6.10. Монтирането, съответно инсталирането на продукта, се извършва за сметка на Продавача и на негова отговорност, освен ако страните не се споразумеят изрично за обратното, в който случай се прилага ценоразписа на Продавача по чл. 9 от Общите условия.

6.11. Продавачът няма да носи отговорност за закъснения поради причини извън неговия контрол, включително без да се ограничава до: природни бедствия, терористични актове, войни, размирици, стачки, действия/бездействия на правителството или публичната администрация, недостиг на материали, ограничения в доставките, липса на транспортни съоръжения или всяко закъснение, дължащо се на производителите на предлаганите от Продавача стоки или на подизпълнители и доставчици на Продавача. В случай на такива обстоятелства Продавачът следва да уведоми Клиента в седемдневен срок от настъпване на обстоятелството, катос всички срокове за доставка следва да се удължат в съответствие с времетраенето на форсмажорното събитие, а ако то продължи повече от 30 дни, всяка от Страните ще има право да се откаже от договора за продажба.

7. Отказ от поръчка

7.1. Съгласно чл. 55 от Закона за защита на потребителите Потребител има право в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на продукта, да се откаже от него, като разходите и отговорността за връщането на продукта за сметка на Потребителя. Отказът от поръчка се извършва писмено чрез електронната поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

7.2. В случай, че Потребителят се откаже от продукта съгласно чл. 7.1., Продавачът се задължава да му върне обратно заплатената сума. Сума се превежда по посочена от Потребителя банкова сметка не по-късно от 30 дни, считано от датата на упражняване правото на отказ и при условие, че продуктът, който бива отказван, бъде получен на адреса на Продавача.

7.3. Върнатият продукт се приема само ако е в подходящ търговски вид, не е бил ползван, целостта на продукта или оригиналната опаковка, включително етикета, е ненарушена и цялата прилежаща окомплектовка е налице.

7.4 Срокът за връщане на продукта е не повече от 3 работни дни от датата на отказа на поръчката.

7.5. Когато Продавачът изпълни друго вместо дължимото и Клиентът упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на продукта са за сметка на Продавача, за което Потребителят следва да бъде уведомен. Разпоредба 55 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори:

  • за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
  • за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
  • за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

8. Рекламации

8.1. Продавачът представя продуктите в онлайн магазина си възможно най-реалистично и с възможно най-пълно описание. Въпреки това цветовете и снимките могат да изглеждат различно на различни монитори и Клиентът трябва да има предвид, че са възможни разлики в цвета на продуктите Продавачът не носи отговорност за предоставената от производителите информация за стоките. С цел избягване на евентуални недоразумения Клиентът може да получи максимално пълна информация за продуктите на посочените на сайта телефони или чрез електронната поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

8.2. Потребители по смисъла на ЗЗП могат да извършват рекламации за закупени от онлайн магазина стоки в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на потребителите. Адрес за рекламации: гр. София, ул. Бесарабия № 108 или чрез Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Рекламации по телефон не се приемат.

8.3. Рекламации се вписват в специален регистър само срещу представяне на касова бележка или фактура, издадена от Продавача, протоколи или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното, както и други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

8.4. Претенцията за рекламация се оценява от представител на Продавача на място, а в случай че това е свързано с големи неудобства за Клиента поради размерите и естеството на продукта – на мястото, където се намира продуктът в рамките на работното време на Продавача, като Клиента заплаща всички разходи свързани с огледа и установяване на рекламационните претенции. При удовлетворяване на рекламацията се издава акт за същото в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

8.5. Привеждането на продукта в съответствие с договора за продажба се извърши в рамките на 30 дни, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

8.6. При получаване на стоката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, той следва незабавно да информира лицето, извършващо доставката (шофьор или куриер). В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра с описание на явните недостатъци, които се подписват от получателя на стоката и представителя на куриерското дружество. В случай, че Клиентът не направи рекламация на момента или дори да направи такава не подпише констативен протокол, същият губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци.

8.7. Задължението на Продавача за удовлетворяване на рекламация отпада в следните случаи: - опит за ремонт от неоторизирано от Продавача лице;

  • неправилно товарене, транспорт, разтоварване от Клиента или неспазване на инструкциите за съхранение, употреба и работа със съответните стоки, описани в съпътстващата стоките документация на производителя или приложимите стандарти;
  • дефект, причинен от неправилна или груба употреба;
  • дефект, причинен от външни причини (включително, но не ограничени до физическо, химическо, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта, неподходящи консумативи или среда на работа и т.н.);

Гаранционното обслужване на стоките предлагани в www.cleanjob.bg. се осъществява за срока и съгласно условията посочени в гаранционната карта на съответната стока.

9. Услуги, предлагани от Продавача

9.1. Доставки до адрес на Възложителя, разнос до етаж, монтаж на предлаганите продукти (по жеалние на клиента) и др. се начисляват индивидуално в зависимост от конкретните параметри на поръчката.

10. Лични данни

10.1. ”КУКУДА ГРУП” ООД е регистриран като Администратор на лични данни според изискванията на Закона за личните данни.

11. Други

11.1. Настоящите Общи условия са в сила от 26.09.2017 г. ”КУКУДА ГРУП” ООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си www.cleanjob.bg, заедно със съобщение за промените. При промени в настоящите общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати изявление за отхвърлянето на промените на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и ”КУКУДА ГРУП” ООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

11.2. Родителите, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, или на лице поставено под запрещение, отговарят за всички вреди, причинени от същото на Продавача, при извършване на поръчки на предлагани в онлайн магазина продукти или при ползване на други услуги, достъпни през онлайн магазина.

11.3. Нищожността на клауза от Общите условия или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора за продажба като цяло.

11.4. За всеки спор относно сключения договор за продажба и за всички въпроси, неуредени в Общите условия и/или в други писмени договорености между Страните, се прилага българското гражданско и търговско право. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Гаранционното обслужване на стоките предлагани в www.cleanjob.bg. се осъществява за срока и съгласно условията посочени в гаранционната карта на съответната стока.

За нас

Екипът на "Кукуда Груп" ООД Ви приветства и Ви желае приятни емоции в света на офис комфорта, фирмената чистота и уют.
Вече над десет години на пазара доказваме чрез продуктовата си ориентация, че не допускаме компромиси относно критериите за контрол и качество.
Елате в нашия свят и се убедете, че да се работи с нас е "чиста работа"!
keyboard_arrow_up